มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน

ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม รู้หน้าที่

ซื่อสัตย์ สุจริต เคารพ สิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยเท่าเทียม

 

 
ถวายความปลอดภัย  แด่องค์พระมหากษัตริย์  และพระบรมวงศานุวงศ์ 
รักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงภายในพื้นที่รับผิดชอบ
บริการبҵ Էѡɮبͺ
ป้องกันและควบคุมอาชญากรรม โดยให้ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
อำนวยความยุติธรรม โดยยึดหลักนิติธรรม ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้
นำระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้ในการบริหารจัดการ และการบริการทั่วไป

 
 

 

  1. การให้บริการที่ดีแก่ประชาชนและชุมชน
      1.1 จัดให้มีการบริการประชาชน ทั้งที่ทำการสถานีตำรวจบริเวณจุดบริการประชาชน (one stop service) และนอกที่ทำการสถานีตำรวจในรูปแบบของตู้ยาม งานสายตรวจ และหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่เป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม
    1.2 ปรับปรุงพัฒนารูปแบบการบริการประชาชนให้สั้น กระชับ  มีความเหมาะสมกับการบริการ
    1.3 ประยุกต์นำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อบริการประชาชน
    1.4 บริการอย่างมืออาชีพและมีภาวะผู้นำ  คือ  บริการประชาชนอย่างมีทักษะ   มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ มีความพร้อมในการปฏิบัติและแก้ไขสถานการณ์ด้วยความรัดกุมรอบคอบ
    1.5 บริการด้วยความเป็นกลาง เสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ และมีระบบการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจอย่างสม่ำเสมอ
    1.6 บริการภายใต้กรอบกฎหมายโดยคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล คือเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักนิติธรรม คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน
    1.7 บริการด้วยความสุภาพเป็นมิตรมีความเต็มใจในการบริการ กระตือรือร้น ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคเป็นธรรม

  2. การควบคุมอาชญากรรมให้อยู่ในระดับที่ไม่กระทบต่อการดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขของประชาชนและชุมชน
      2.1 ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่น มีส่วนร่วม
    2.2 จัดให้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ เกี่ยวกับพื้นฐานในการป้องกันอาชญากรรม และสถานการณ์ด้านอาชญากรรม ให้ประชาชนได้รับทราบเป็นประจำ ส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง มีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน

    2.3
พัฒนาระบบสายตรวจให้ปฏิบัติงานในเชิงรุก มีประสิทธิภาพในการป้องกันอาชญากรรม ไปถึงที่เกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วสามารถระงับเหตุ และให้บริการประชาชนได้ทันสถานการณ์
    2.4 พัฒนาระบบงานสืบสวนปราบปรามอาชญากรรม  มีการจัดระบบฐานข้อมูลชุมชนและข้อมูลท้องที่ให้เป็นปัจจุบัน มีการแลกเปลี่ยนข่าวอาชญากรรมได้ระหว่างหน่วยงาน  และมีความพร้อมที่จะเข้าเผชิญเหตุและแก้ไขสถานการณ์ได้ทันการ
    2.5 จัดให้มีการระดมสรรพกำลังในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง
    2.6 ดำเนินการวิเคราะห์ปรับปรุง และซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างน้อยทุก 3 เดือน
    2.7 ควบคุมการเกิดอาชญากรรม และสามารถติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับให้ได้ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลอาชญากรรมประจำเดือนของ ภ.5

    2.8 เร่งรัดการติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับค้างเก่า ให้ได้ผลตามเป้าหมายการจับกุมหมายจับค้างเก่าที่ ตร. และ ภ.5 กำหนด    2.9 ดำเนินการป้องกันปราบปรามยาเสพติด ลดพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาด พร้อมจับกุมผู้จำหน่ายรายใหญ่ กลาง และรายย่อย ให้หมดไปจากพื้นที่
 

   3. การอำนวยความยุติธรรม
      3.1 พัฒนาปรับปรุงงานระบบงานด้านการสืบสวนสอบสวนแบบบูรณาการ เพื่อให้งานสืบสวนสอบสวนเกิดความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพมากที่สุด
    3.2 ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแก่พนักงานสอบสวน
    3.3 ควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน ให้อยู่ในกรอบของคำสั่ง ระเบียบ และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
    3.4 อบรมพัฒนาความรู้แก่บุคลากรงานสืบสวนสอบสวน ให้มีความรู้ ความสามารถ มีความพร้อมในการออกไปปฏิบัติหน้าที่

  4. ความมั่นคงของชาติ
      4.1  การถวายความปลอดภัยองค์พระมหากษัตริย์และบรมวงศานุวงศ์   การถวายความปลอดภัยถือเป็นภารกิจที่มีความสำคัญสูงสุด   ดังนั้นจึงต้องมีการกำหนดแผนงาน   ควบคุมและกำกับดูแลอย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพ   มีความพร้อมด้านบุคลากร   ยานพาหนะ  และเครื่องมือเครื่องใช้  อื่น ๆ   นอกจากนี้ยังได้นำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการถวายความปลอดภัยด้วย
    4.2  การรักษาความปลอดภัยบุคคล   และสถานที่สำคัญ  มีแนวทางที่ชัดเจนในการอารักขาและรักษาความปลอดภัยบุคคลและสถานที่สำคัญ   มีความพร้อมด้านบุคลากร และเครื่องมือเครื่องใช้
    4.3  งานการข่าวเพื่อความมั่นคงของชาติ   มีการพัฒนางานด้านการข่าว และพัฒนาระบบต่อต้านข่าวกรอง เพื่อให้ได้ข่าวกรองที่ถูกต้องรวดเร็ว   ทันต่อสถานการณ์  นอกจากนี้ยังได้พัฒนาบุคลากรสายการข่าวกรองให้มีความรู้  ทักษะและความชำนาญ/เชี่ยวชาญเฉพาะทาง  เพื่อความพร้อม ในการปฏิบัติงาน
    4.4  มีการรักษาความสงบเรียบร้อยและสนับสนุนการเสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง   ป้องกันตนเอง เฝ้าระวัง  ตรวจสอบ  สกัดกั้น และสืบสวนปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองนำเข้าบุคคลและสิ่งผิดกฎหมายที่เป็นภัย ต่อความมั่นคงของชาติและป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง 

  5. การบริหารจัดการที่ดี
 

    5.1  พัฒนาผู้บริหารในระดับต่างๆ  ให้มีทักษะการบริหารจัดการที่ดี  และบูรณาการทั้งภายในหน่วยและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องโดยดูที่ผลสำเร็จของงานปรับวิธีการทำงานในทุกระดับให้มีแนวทางที่จัดเจน   มีการวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์อาชญากรรมอย่างสม่ำเสมอในทุกระดับ
    5.2  ปรับโครงสร้างระบบการบริหารในทุกระดับจนถึงสถานีตำรวจ   ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันคือให้มีความเชื่อมโยง ระหว่างตำรวจท้องที่กับหน่วยงานเฉพาะหน้าที่หรือเฉพาะทาง   จัดให้มีการบังคับบัญชาที่สั้นลงมีความรวดเร็วในการตัดสินใจและบริการประชาชน
    5.3  พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล   มีความเป็นธรรมในการให้ความดีความชอบและลงทัณฑ์โดยจัดให้มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน   มีค่าตอบแทนและสวัสดิการ  ให้เหมาะสมสอดคล้องกับ ค่าครองชีพ  มีข้อมูลประวัติงานเฉพาะบุคคล   มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน    ให้มีการดำรงชีพอยู่ในความพอดี  โดยให้ผู้บังคับบัญชาประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีและมีความพิถีพิถันในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะมาเป็นตำรวจที่ดี 
    5.4  พัฒนางานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีจัดระบบสารสนเทศ ให้สามารถนำมาช่วยในการบริหารจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง แม่นยำเชื่อถือได้ นำเทคโนโลยีมาใช้ในการสนับสนุน การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และการให้บริการประชาชนในทุกระดับในลักษณะศูนย์ บริการรับแจ้งเหตุ และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์