*****ประวัติสถานีตำรวจภูธรแม่ปิง*****

เดิมตั้งอยู่เลขที่ 191 หมู่ที่ 3  ถนนเชียงใหม่-ลำพูน  หรือทางหลวงแผ่นดินเลขที่ 106 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  ห่างจากสี่แยกหนองหอยมาทางทิศใต้ทางไปอำเภอสารภี ประมาณ 500 เมตร อาคารที่ทำการตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ แต่เดิมนั้น มีฐานะเป็นสถานีตำรวจภูธร (สภ.แม่ปิง) มีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรเป็นหัวหน้าสถานี มีอำนาจหน้าที่สืบสวนป้องกันปราบปราม รับผิดชอบ รวม 8 ตำบล แต่ไม่มีอำนาจในการสอบสวนคดีอาญา

จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2463 โดยมีที่ทำการอยู่เลขที่ 28 ถนนไปรษณีย์ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จนกระทั่ง ปี 2505 จึงได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่รับผิดชอบการจราจร ภายในอำเภอเมืองเชียงใหม่ ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองเชียงใหม่

เมื่อ ปี 2523 กระทรวงมหาดไทย ได้ออกข้อบังคับว่าด้วย ระเบียบการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ.2523 ขึ้นบังคับใช้ เนื่องจากความเจริญในด้านต่าง ๆ ประกอบกับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นมากทำให้ ได้ขยายตัวขึ้น สภ.แม่ปิง จึงมีอำนาจการสอบสวนคดีอาญาครั้งแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2524 เป็นตั้งมา แต่ยังมีเขตรับผิดชอบอยู่สองฝั่งของแม่น้ำปิง

เมื่อปี 2524  กรมตำรวจจึงได้ประกาศแบ่งเขตรับผิดชอบ ของ สภ.แม่ปิง ใหม่   โดยมีเขตรับผิดชอบ 6 ตำบล คือ ตำบลวัดเกต, สันผีเสื้อ, ฟ้าฮ่าม, หนองป่าครั่ง, หนองหอย และท่าศาลา   ซึ่งทั้งหมดเป็นตำบลที่อยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิงทั้งหมด   

เมื่อปี 2528 ได้สร้างอาคารที่ทำการใหม่ (ที่ทำการจนถึงปัจจุบัน)ได้ย้ายมาจัดตั้งใหม่ อยู่เลขที่ 191 หมู่ที่ 3 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน  ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ พิกัด NA 013733  

เมื่อปี 2530 กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศเรื่อง การกำหนดการจัดตั้งสถานีตำรวจภูธรตำบล เป็นผลให้ สภ.แม่ปิง เปลี่ยนฐานะมาเป็น สภ.ต.แม่ปิง อยู่ในความปกครองของ สภ.อ.เมืองเชียงใหม่


เมื่อปี 2534 สภ.ต.แม่ปิง จีงได้มีคำสั่งปรับให้เป็นสถานีตำรวจภูธรชั้นหนึ่ง โดยแยกตัวออกจากการการปกครองของ สภ.เมืองเชียงใหม่ โดยมี สารวัตรใหญ่เป็นหัวหน้าสถานี


เมื่อปี 2536 มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ ได้กำหนดแก้ไข ยุบเลิก จัดตั้ง หน่วยงานเสียใหม่ สภ.ต.แม่ปิง มีหัวหน้าหน่วยงานในตำแหน่ง รองผู้กำกับการ(หัวหน้าสถานี)


เมื่อปี 2541 กรมตำรวจได้ยกฐานะสถานีตำรวจจากทั่วประเทศจำนวน 400 กว่าแห่ง จากระดับรองผู้กำกับการเป็นหัวหน้าสถานี มาเป็นผู้กำกับการเป็นหัวหน้าสถานี 

เมื่อปี 2550  ได้เปลี่ยนชื่อ สถานีตำรวจภูธรตำบลแม่ปิง (สภ.ต.แม่ปิง)  มาเป็น สถานีตำรวจภูธรแม่ปิง (สภ.แม่ปิง) พร้อมกับสถานีอื่นๆ ทั่วประเทศจนถึงปัจจุบัน มีพื้นที่รับผิดชอบ 80 ตารางกิโลเมตร