ร.ต..พจน์  จุมปาลี

จนท.สิบเวรควบคุมผู้ต้องหา

ร.ต..สนิท  เขียวสา

จนท.สิบเวรควบคุมผู้ต้องหา

 

.ต.บุญเทียน   ใจชั้นกลาง

จนท.สิบเวรควบคุมผู้ต้องหา