ด.ต.
วัสดิ์  พรหมมินทร์
08-5867-0099


ส.ต.อ.
รพีพงศ์   อินยาวิเลิศ
08-9557-2250


ส.ต.ท.เกรียงศักดิ์   ใจยะปั๋น
08-5722-2513


ส.ต.ท.
จุลจักร   คำอุด
08-1594-3693


ส.ต.อ.
ภาณุ   วิรุฬหวงศ์
084043-1325ด.ต.
เอนกพงษ์  เชื้อวรสถิตย์
08-1029-6362


ด.ต.
ธวัชชัย  กาศวิลาศ
08-9261-6851


ด.ต.
เดชาวัต  จำปาบรรพ์
08-4687-6615


ส.ต.อ.คฤณภัทร  ทาสุภา
08-1386-8060


ด.ต.
วรชิต   วันแว่น
08-6586-9281


จ.ส.ต.
สยาม  บริหาร
08-1960-9948


ด.ต.
ประกิจ   สอนอุ่น
08-9561-3696

จ.ส.ต.
ทวีเกียรติ  ด่านตระกูล
08-5708-8991