ด.ต.
สุพจน์  วรรณบำรุง
08-1950-3121
ด.ต.เฉลิม  อิ่นคำแก้ว

08-5716-1039ร.ต.ท.อนันต์  สีฝั้น

08-6924-5533


ส.ต.ท.แสงไทย  ตรัสสุภาพ
08-7179-4299


ด.ต.ทรงพล  ดวงเกตุ
08-9634-3033.ต.สุรศักดิ์  แสนเสมอ
08-1950-1121

 


ส.ต.ท.
ฤทธิ์  กาวิละ
08-6911-8680

จ.ส.ต.จตุพล  มูลแสน
08-9560-5905


ส.ต.ท.ทะนอง  มุกข์ตายน