สารวัตรอำนวยการ

สถานีตำรวจภูธรแม่ปิง

พ.ต.ท.หญิง ดาวลอย ดุมกลาง