สภ.แม่ปิง

 

ยินดีต้อนรับ

สู่    Web Site....... 

สถานีตำรวจภูธรแม่ปิง

อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

เป็นอีกหนึ่งช่องทาง

ที่ทางสถานีใช้เป็นสื่อสัมพันธ์

ระหว่าง...ตำรวจ..กับ..ประชาชน

เพื่อให้เกิดความเข้าใจ

ความร่วมมือ

เพื่อให้สังคมพื้นที่

บังเกิดความสงบสุข

มั่นคงถาวรตลอดไป

WelCome....TO......

MAEPING POLICE STATION

Chiang Mai  

Thailand
60years